GMINA PRZEMYŚL, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE, POWIAT PRZEMYSKI, KOD TERYTORIALNY wg GUS: 1813082. Oficjalna strona internetowa Gminy Przemyśl. ⓒ Urząd Gminy Przemyśl

GOSPODARKA ODPADAMI - NOWY SYSTEM OBOWIĄZUJĄCY OD 1 LIPCA 2013 ROKU

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

SKOK DO STRONY GŁÓWNEJ

Telefon do osoby prowadzącej: 16 6704800 w. 33, faks: 16 6705277, pokój nr 208 2p.

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA LUB WYDRUKOWANIA, INSTRUKCJE, TEKST UCHWAŁ RADY GMINY ORAZ

POMOC DLA MIESZKAŃCÓW W TEMATYCE NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI,

Strona internetowa Ministerstwa Środowiska.

Kontakt:

Ministerstwo Środowiska

Departamentem Informacji o Środowisku

Karolina Konarzewska

tel. 22 57 92 839  e-mail: karolina.konarzewska@mos.gov.pl

Uwaga: wpłaty można przelewać na rachunek podstawowy Urzędu Gminy Przemyśl w banku BGŻ o/Przemyśl: 67 2030 0045 1110 0000 0090 7110

19.12.2014 r. Uwaga: NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

 KOMUNALNYCH, SUROWCÓW WTÓRNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ GABARYTÓW, ZUŻYTYCH OPON, BATERII, AKUMULATORÓW, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW I CHEMIKALIÓW Z GMINY PRZEMYŚL NA ROK 2015. >>Więcej>

MALHOWICE, STANISŁAWCZYK, HERMANOWICE, NEHRYBKA. >>Więcej>

GROCHOWCE, PIKULICE, WITOSZYŃCE. >>Więcej>

Ujkowice. >>Więcej>
GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA ŚRODOWISKA W GMINIE PRZEMYŚL >>Więcej>

1.04.2014 r. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przemyśl >>Więcej>

WAŻNE !!! NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW:

Harmonogram 1 (PGK Przemyśl) >>Więcej>, Harmonogram 2 (TRANS-FORMERS)>>Więcej>

Informujemy, że Gmina Przemyśl rozstrzygnęła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy >>szczegóły>>

Opłaty za korzystanie ze środowiska. Zmiana systemu opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny.

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza miejscem zameldowania - załącznik do deklaracji.

Wysokość miesięcznej stawki opłaty za wywóz i odbiór odpadów komunalnych.

Postępowanie z odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.

Zasady segregacji odpadów komunalnych - SYSTEM POJEMNIKOWY I WORKOWY.

Kompostowanie odpadów.

ABC segregacji odpadów (materiały pomocnicze cz.2).

Gospodarka odpadami i ochrona środowiska  - skok do następnych stron w tej tematyce.

UCHWAŁA NR XXIV/152/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przemyśl.

UCHWAŁA NR XXIV/153/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 20 grudnia  2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przemyśl   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIV/154/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przemyśl.

UCHWAŁA  NR XXIV/155/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Przemyśl.

UCHWAŁA Nr XXIV/156/2012 Rady Gminy Przemyśl z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Przemyśl.

 POCZĄTEK STRONY