ZESPÓŁ SZKÓŁ W Krównikach

Krówniki 168A

37-700 Przemyśl

tel: (0-16) 6759908

 

strona internetowa: http://www.zs-krowniki.prv.pl

e-mail: szkolakrowniki@o2.pl

 

 1. Historia oŚwiaty W KRÓWNIKACH

 

 

Rys historyczny i środowisko społeczne szkoły

 

            Szkoła Podstawowa w Krównikach ma bogatą historię. Pierwsza placówka oświatowa powstała na naszym terenie w 1912 roku i miała swoją siedzibę w miejscowości Sielec. W 1948 roku szkoła wznowiła działalność
po przerwie spowodowanej zawirowaniami wojennymi. Dzięki Genowefie Wojciechowskiej – kierowniczce szkoły salę wyposażono w ławki, stół, tablice
 i inne niezbędne sprzęty szkolne. Późniejsza kierowniczka, Wiktoria Nuckowska, oddała dla potrzeb uczniów swój własny pokój. Przez długi okres czasu obowiązywał obniżony stopień organizacyjny szkoły, obejmujący kl. I-III. Szkołę prowadził jeden nauczyciel, a liczba uczniów we wszystkich klasach
 nie przekraczała 25. Dopiero w roku szkolnym 1957/58 podniesiono stopień organizacyjny do VI klas, przy trzech salach lekcyjnych. Nauka odbywała się
w klasach łączonych. Z inicjatywy, pełniącej wówczas funkcję kierowniczki Jadwigi Ratomskiej powstał chór szkolny i koła zainteresowań dla uczniów. Dzięki temu została nawiązana współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wiele audycji szkolnych emitowano w przemyskim radiowęźle.

            Kolejny rok szkolny 1958/59 przyniósł nowe zmiany. Podwyższono stopień organizacyjny do siedmiu klas. Ważnym momentem                              było zelektryfikowanie wsi, bowiem szkoła otrzymała światło elektryczne               i dzwonek.  

 W 1962 r. decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przemyślu część Sielca włączono do miasta. W tej sytuacji nowy rok szkolny rozpoczęto
 w szkole w Krównikach. Fakt ten wywołał niezadowolenie wśród mieszkańców Sielca przekonanych, że Krówniki zabierają szkołę.

Szkoła pod wodzą Jana Ratomskiego rozwijała się nadal. Zakupiono meble szkolne, pomoce naukowe, księgozbiór do biblioteki szkolnej. Nadal działały aktywnie różne organizacje szkolne i koła zainteresowań.
 Jednak problem braku pomieszczeń i prawdziwej szkoły pozostał.
Grono nauczycielskie, młodzież i rodzice żyli z myślą o lepszym.

16 stycznia 1967 r. został oddany do użytku pawilon szkolny, w którym wszystkie dzieci uczyły się na jednej zmianie. Do szkoły przybywali nowi uczniowie z sąsiednich Rożubowic i Łuczyc, wskutek czego warunki nauki znów uległy pogorszeniu. Przez 30 następnych lat wciąż brakowało miejsca,
a nauka musiała  odbywać się w czterech  budynkach zastępczych. Po przełomie 1989/90 powstała myśl o budowie nowej szkoły. Decyzja zapadła w roku 1993.

W grudniu  1999 r. zorganizowano przeniesienie wszystkich uczniów
do nowoczesnej, komfortowo wyposażonej szkoły. Poprawiły się wówczas znacznie warunki pracy i nauki. W wyniku reformy oświaty zmienił się stopień organizacyjny placówki na szkołę podstawową i gimnazjum.  Oficjalnego, uroczystego otwarcia nowej szkoły dokonano 25 października 2000 r. podczas nadania przez Radę Gminy Przemyśl Szkole Podstawowej w Krównikach imienia Ojca Św. Jana Pawła II. Uroczystość ta połączona z poświęceniem sztandaru szkoły zgromadziła wiele gości i była doniosłym wydarzeniem    
nie
tylko dla uczniów, ich rodziców, władz gminnych i nauczycieli, ale również dla społeczności Krównik, Łuczyc   i Rożubowic.

            W wyniku wprowadzonych  zmian organizacyjnych 1 września 2003 r. utworzono Zespół Szkół w Krównikach w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przemyśl.

Szkoła nasza usytuowana jest daleko od ulicy na zwartym terenie, ogrodzona, co zapewnia uczniom bezpieczne i komfortowe warunki pobytu
 i nauki. Posiada ekologiczną kotłownię gazową co - Weissmana, dobrze zorganizowany teren rekreacyjny do gier, zabaw i wypoczynku.
Wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice pracują wspólnie nad każdym przedsięwzięciem. Efektem pracy w różnych dziedzinach są dyplomy i nagrody zdobywane przez uczniów jak i nauczycieli w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich  i ogólnopolskich.

            Ten krótki zarys dziejów szkoły, to tylko kilka dat i parę faktów.
Nie sposób zapomnieć, iż mimo najtrudniejszych warunków nauczyciele szkoły w Krównikach  we współpracy z rodzicami nie szczędzili wysiłków, aby nasza placówka świeciła przykładem. Starają się wszczepić dzieciom i młodzieży
 to co najlepsze i najszlachetniejsze. Młodzież zdobywa wysokie miejsca
w przeglądach, konkursach, turniejach, meczach.

            Każda pochwała i nagroda dawała satysfakcję, mobilizowała do wysiłku, lepszej pracy i tak jest do dzisiaj.

 

 

 2. Misja, cele i zadania naszej szkoły

 

  Jesteśmy szkołą:

·            kształtującą  postawy i zachowania uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości, jak również uniwersalne zasady etyki,

·            dbającą  o stworzenie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju i przygotowujemy do życia we współczesnym świecie,

·            pomagającą  wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

·            umacniającą  wiarę dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych i trudnych celów,

·            zapewniającą sprawny system opieki w nadziei na sukces dydaktyczno-wychowawczy wobec każdego ucznia, szczególnie takiego, który więcej potrzebuje troski i miłości,

·            zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia,
w dobrze wyposażonym gmachu szkoły,

·            integrującą rodziców i instytucje środowiskowe wokół spraw szkoły,

·            podejmującą działania, dzięki którym doskonalimy bazę oświatową.

·            wyrabiającą u uczniów przekonanie , że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie,

·            wspólnie z rodzicami wychowującą człowieka, który:

-          będzie umiał znaleźć cel i sens swego istnienia,

-          odróżni dobro od zła,

-          uszanuje godność osoby ludzkiej,

-          odrzuci przemoc i agresję  oraz uzależnienia i nałogi,

-          będzie umiał dbać o swoje zdrowie i innych,

-          sprosta wyzwaniom  dorosłego życia,

-          samodzielnie wykreuje swoją pozytywną przyszłość,

 

            3. uczniowie ;

Szkoła Podstawowa

 

KLASA

OGÓŁEM

DZIEWCZĘTA

Ia

13

 4

Ib

12

  5

II

17

  8

IIIa

16

  7

IIIb

18

  7

IV

20

  9

V

21

12

VI

21

13

      RAZEM:

138

65

 

 

Gimnazjum

KLASA

OGÓŁEM

DZIEWCZĘTA

I

23

15

IIa

16

8

IIb

15

11

III

20

9

RAZEM:

74

43

 

Uczniowie pod względem miejsca zamieszkania:

Szkoła Podstawowa

 

KLASA

Uczniowie zamieszkali

 w obwodzie szkoły

Uczniowie zamieszkali

 poza  obwodem szkoły

Ia

10

3

Ib

4

8

II

10

7

IIIa

8

8

IIIb

18

0

IV

13

7

V

14

7

VI

12

9

      RAZEM:

89

49

(35,5%)

 

 

Gimnazjum

 

KLASA

Uczniowie zamieszkali

 w obwodzie szkoły

Uczniowie zamieszkali

 poza  obwodem szkoły

I

17

6

IIa

15

1

IIb

11

4

III

15

5

RAZEM:

58

16 

(21,6%)

 

 

 

 

 

            4. Pracownicy szkoły

                                   

§         nauczyciele Szkoły Podstawowej

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W KRÓWNIKACH                mgr Beata Cichocka

NAUCZANIE ZINTEGROWANE

mgr Beata Cichocka

 mgr Beata Dwulat

 mgr Agnieszka Dąmbska

mgr Grażyna Kądziołka

mgr Agnieszka Michalska

mgr Alicja Zubilewicz

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

     Dorota Zajączkowska

JĘZYK POLSKI

mgr Wiesława Radochońska

HISTORIA

         Marcin Wiśniewski

JĘZYK ANGIELSKI

   Ewelina  Ulanowska  

MATEMATYKA

mgr Emilia Borowik

BIOLOGIA

mgr Bernadeta Doniek

TECHNIKA

mgr Agata Szałajko

SZTUKA-plastyka

mgr Agnieszka Kulhawiec

SZTUKA- muzyka

   Barbara Duńska

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr Renata Chruszczyk

RELIGIA

ks. Tadeusz Rząsa

 

§         nauczyciele Gimnazjum:

JĘZYK POLSKI

mgr Danuta Rabska

mgr Wiesława Radochońska

HISTORIA

 
Krzysztof Kocyła
 Marcin Wiśniewski

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 Krzysztof Kocyła

MATEMATYKA

mgr Zdzisław Kuźmiński

JĘZYK ANGIELSKI

mgr Elżbieta Ligenza

FIZYKA

mgr Agata Szałajko

mgr Renata Chruszczyk

CHEMIA

mgr Bernadeta Doniek

mgr Agata Szałajko

BIOLOGIA

mgr Bernadeta Doniek

GEOGRAFIA

mgr Jerzy Kawa

TECHNIKA

mgr Agata Szałajko

SZTUKA

mgr Agnieszka Kulhawiec

INFORMATYKA

mgr inż. Jarosław Ruszczak

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr  Mariusz Gosztyła

RELIGIA

ks. Janusz  Kluz

 

  4. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

 

            W bieżącym roku szkolnym (2006/07) w 13 oddziałach naukę pobiera 228 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowi 26 nauczycieli,
którzy w zdecydowanej większości posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne . Ponadto zatrudnionych jest  6 pracowników administracji                i obsługi.

 

Posiadamy:

Ø       nowoczesny, dobrze wyposażony budynek szkoły,

Ø       wydzielony kompleks sal dla dzieci klasy zerowej,

Ø       12 estetycznie urządzonych sal dydaktycznych,

Ø       dwie pracownie internetowe, bibliotekę z bogatym oprogramowaniem dydaktycznym oraz całodobowym dostępem do Internetu,

Ø       gabinet higieny szkolnej,

Ø       świetlicę profilaktyczno – wychowawczą,

Ø       stołówkę szkolną,

Ø       rozległy ogrodowy teren rekreacyjno – sportowy przy szkole,

Ø       sklepik szkolny

 

  EDUKACJA

 

Szkoła poza procesem dydaktycznym opartym na zatwierdzonych programach nauczania realizuje szereg programów i zajęć dodatkowych.

Dla uczniów chcących pogłębiać wiedzę, rozwijać zainteresowania
oraz rozszerzać horyzonty szkoła realizuje bogaty program zajęć pozalekcyjnych. W ramach kół przedmiotowych organizowane są zajęcia                   z : języka polskiego, matematyki, przyrody, biologii, chemii, historii, informatyki, geografii. Niektóre z nich prowadzone są społecznie. Dla uczniów
z trudnościami organizujemy już od klasy I zajęcia wyrównawcze. Uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej finansowanych przez budżet gminy. Dla czterech uczniów organizujemy nauczanie indywidualne. W czasie procesu dydaktycznego dostosowujemy wymagania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia w oparciu
o zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Dzięki rzetelnej pracy zatrudnionych w szkole nauczycieli uzyskujemy zadowalające wyniki w sprawdzianach i egzaminach gimnazjalnych.

W szkole realizowane są liczne programy profilaktyczne m. in.:

Ø       „Uwierz w siebie”

Ø       Bądź sobą”

Ø       Bez agresji”

Ø       Stawiam na siebie”

Ø       Gry i zabawy przeciw agresji” wg  B Portmana

Ø       „Spójrz inaczej”

W ramach działalności świetlicy profilaktyczno – wychowawczej dotyczące zapobiegania uzależnieniom od środków odurzających.

Swoje pasje artystyczne uczniowie realizują uczestnicząc w zajęciach koła wokalno muzycznego oraz plastycznego. Gimnazjaliści uczą się dwóch języków obcych.

 

   WYCHOWANIE

 

Działalność edukacyjna naszej szkoły określona jest m. in. przez szkolny program wychowawczy. Naczelny cel wychowania oparliśmy na słowach patrona tutejszej szkoły podstawowej Jana Pawła II:

„ W wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” –
ażeby, poprzez wszystko co „ma” co „posiada” umiał bardziej i pełniej
być człowiekiem to znaczy, ażeby również umiał bardziej „być” nie tylko
„z drugim”, ale także „dla drugich” ”

/ homilia do młodzieży, Poznań 3 czerwca 1997r./

 

Wszystkim nam odpowiedzialnym za wychowanie młodego pokolenia – rodzicom i nauczycielom – przyświeca świadomość, że wychowanie to nie tylko kwestia kultury bycia, zasad współżycia, ale także kwestia przemiany człowieka. Człowiek dobrze wychowany będzie się dobrze uczył i dobrze pracował.

            W pracy wychowawczej uwrażliwiamy uczniów na potrzeby ludzi żyjących obok nas, którzy często nie ze swojej winy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej:

Ø       od 1999 r. organizujemy akcję „Dzieci-dzieciom” polegającą na zbiórce zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka nr 3 w Przemyślu,

Ø       przynajmniej raz w roku wyjeżdżamy do Domu Opieki Społecznej
w Huwnikach z programem artystycznym i życzeniami świątecznymi,

Ø       od 6 lat włączamy się w akcję organizowaną przez MENiS „Góra Grosza” na rzecz nowo powstających domów dziecka.

W ten sposób m. in. realizujemy myśl naszego patrona „człowiek jest wielki        nie przez to, co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się                   z innymi”

 

Ponadto podejmowane przez nas działania wychowawcze mają na celu:

Ø       rozbudzanie zainteresowań historycznych, zdrowotnych, ekologicznych,

Ø       angażowanie uczniów w życie kulturalne swojego regionu,

Ø       poznawanie indywidualności ludzi twórczych,

Ø       zaktywizowanie uczniów do odkrywania piękna wokół siebie,

Ø       wdrażanie do aktywnego, twórczego spędzania czasu.

 

Należymy do Ogólnopolskiej Rodziny Szkól Jana Pawła II. Uczestniczymy
w Ogólnopolskich Zjazdach Rodziny Szkół, pielgrzymkach, konkursach
i  rajdach. W roku 2006 we współpracy z Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia włączyliśmy się w publiczną  zbiórkę pieniędzy z przeznaczeniem na stypendia dla najuboższej młodzieży. Promujemy szkołę w środowisku lokalnym i poza nim. Informacja o szkole znajduje się też w publikacjach:

 1. Rodzina Szkół Jana Pawła II  INFORMATOR – Publikacja przygotowana przez Rodzinę Szkół Jana Pawła II w Rzymie                oraz Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „ Promyczek”-                     Nowy Sącz 2002
 2. Rodzina Szkól im. Jana Pawła II – Wydawca Fama – Radom 2006

 

OPIEKA

 

            Dobra strona techniczna budynku sprzyja zdobywaniu wiedzy                        i nabywaniu przez uczniów umiejętności w komfortowych bezpiecznych warunkach. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu BHP.

Opiekę lekarską nad uczniami pełni Zespół Opieki Zdrowotnej  LUXMED             w Przemyślu przy ul. Św. Jana. Opiekę pielęgniarską nad uczniami pełni                 p. Anna Atmańczyk.

Pomoc materialna nad uczniami obejmuje:

Ø         bezpłatny dojazd do szkoły,

Ø         zakup wyprawek szkolnych i podręczników,

Ø         stypendia edukacyjne,

Ø         dożywianie,

 

TRADYCJE I CEREMONIAŁ SZKOLNY

 

Szkoła nasza posiada:

Ø       Patrona

Ø       Sztandar

Ø       Ceremoniał wewnątrzszkolny

Ø       Logo

 

 Na stałe w tradycje szkoły wpisały się:

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego z zachowaniem pamięci o czasie minionym.
 2. Sprzątanie świata.
 3. Ślubowanie uczniów klas I szkoły podstawowej i gimnazjum.
 4. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
 5. Dzień Patrona szkoły.
 6. Konkurs wiedzy o Patronie szkoły, literackie dumania, wystawy plastyczne.
 7. Święto Niepodległości.
 8. Szkolny opłatek połączony z jasełkami.
 9. Święto Konstytucji 3-go Maja.
 10. Okrągłe Rocznice Świąt Narodowych.
 11. Dzień Babci i Dzień Dziadka.
 12. Familiada (Dzień Matki, Dzień Ojca ,Dzień Dziecka).
 13. Coroczne wyjazdy uczniów kl III szkoły podstawowej na „Zielone Szkoły”
 14. Dzień otwartej szkoły.
 15. Pożegnanie absolwentów.

    16.Zakończenie roku szkolnego.

            Prowadzimy kronikę szkoły oraz wydajemy szkolną gazetę.

Atuty naszej szkoły:

Ø         program wychowawczy oparty  na wartościach naszego Patrona,

Ø         wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną ,

Ø         mało liczebnie klasy,

Ø         język angielski już od klasy zerowej,

Ø         dwa języki zachodnioeuropejskie  dla wszystkich uczniów gimnazjum,

Ø         informatykę z dostępem do Internetu   w dwóch nowoczesnych pracowniach ,

Ø         bibliotekę wyposażona w 4 stanowiska   komputerowe, oraz  w bogaty zbiór  multimedialnych programów edukacyjnych,

Ø         jednozmianową naukę,

Ø         ciekawe formy zajęć pozalekcyjnych,

ü       zespół taneczno-wokalny,

ü       koło plastyczne,

ü       uczniowski klub sportowy,

ü       koła przedmiotowe,

ü       zajęcia wyrównawcze,

Ø        smaczne obiady w stołówce szkolnej.