POSZERZENIE GRANIC MIASTA PRZEMYŚLA

Telefon do sekretariatu: (016)  6704800 w. 20, 6704790, 6704791, fax: (016) 6705277, (016) 6702364.

Nowe wiadomości w tym temacie.

Obszar Gminy Przemyśl (tzn. dwa sołectwa: Nehrybka i Krówniki) proponowany do włączenia do granic administracyjnych miasta Przemyśla w związku z rozpoczętymi w dniu 18.12.2008r. nowymi konsultacjami społecznymi w tej sprawie >> mapa poglądowa - link do strony UM w Przemyślu.


Uwaga: nowy numer Horyzontów (3) poświęcony w całości poszerzeniu granic administracyjnych miasta Przemyśla kosztem terenów Gminy Przemyśl.

Zarządzenie Wójta Gminy Przemyśl w sprawie określenia terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zmiany granic Gminy Przemyśl, powołania komisji i określenia wzoru protokołu.


List Wójta Gminy Przemyśl [format pdf, 936kB] w sprawie planów poszerzenia granic miasta Przemyśla opublikowany w Życiu Podkarpackim w dniu 2 września 2007r.


List otwarty dyrektorów szkół Gminy Przemyśl w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta zmierzającej do poszerzenia granic miasta Przemyśla [format pdf, 208kB].


List otwarty Rady Sołeckiej wsi Pikulice w w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta zmierzającej do poszerzenia granic miasta Przemyśla [format pdf, 133kB].


W dniu 10.10.2007r. w wypełnionej po brzegi sali narad Urzędu Gminy Przemyśl odbyło się spotkanie Wójta Gminy z mieszkańcami w sprawie planów poszerzenia granic miasta Przemyśla kosztem obszarów Gminy Przemyśl.

Protokół

ze spotkania mieszkańców Gminy Przemyśl

z Wójtem Witoldem Kowalskim,

które odbyło się  10 października 2007 roku.

1. Powitanie i wystąpienie Wójta na temat poszerzenia granic miasta przez prezydenta Miasta Przemyśla kosztem części Gminy Wiejskiej Przemyśl. Wójt zdał sprawozdanie z dotychczasowych poczynań Prezydenta w związku z przyłączeniem Gminy i poddał pomysł stworzenia grupy mieszkańców działającej na rzecz przeciwstawienia się decyzji Prezydenta, oraz szczegółowego poinformowania mieszkańców Gminy Przemyśl, co do niekorzyści wynikających z ww. przedsięwzięcia.

2. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Pan Arkadiusz Wiśniowski, który pokrótce  odniósł się merytorycznie do argumentów Prezydenta, a które według niego są nierzeczowe i nieopłacalne dla mieszkańców Gminy Przemyśl.

3. Kolejno głos zabrał Sekretarz Gminy Pan Mieczysław Piziurny, który przedstawił podstawę prawną co do przyłączenia gmin do miast.

4. Wójt poprosił mieszkańców o to, by wypowiedzieli się w kwestii przyłączenia.

5. Jako pierwszy głos zabrał pan Kicman mieszkaniec wsi Ostrów, który na wstępie opowiedział o podobnych zamierzeniach władz Rzeszowa (nie wszystkie gminy zostały przyłączone), po czym omówił strategię rozwoju miasta Przemyśla i ją przeanalizował, stwierdzając ostatecznie, że jeszcze dużo jest w mieście do zrobienia nie wykraczając poza granice miasta.

            Padały również pytania co do wymiany dokumentów i formy edukacji dla dzieci z przyłączonych terenów, skoro w mieście zamykane są szkoły, a uczniowie w przepełnionych klasach uczą się na zmiany. Obawy dotyczyły również samego rozwoju poszczególnych wsi, gdzie za przykład podano ul Topolową (30 lat temu odłączoną od wsi Krówniki) nie zagospodarowaną i bez kanalizacji do dziś.

            Do wolnych wypowiedzi dołączył się Pan Wiśniowski zwracając uwagę na środki, które w latach 2007 – 2013 mają zostać przyznane wsiom i gminom do 50 tys. mieszkańców na tzw. zrównoważony rozwój, a także na zachowanie dziedzictwa kulturowego, którego to prezydent zamierza przyłączone miejscowości pozbawić.

6. Ostatecznie powołano komitet społeczny, który ma zająć się dotarciem do mieszkańców gminy i poinformowaniu ich co do niekorzyści jakie nastąpią po przyłączeniu ich do miasta. W związku z tym ustalono że:

            - powołany zostanie zespół redakcyjny – biuletynu informacyjnego

            - debata w radiu i telewizji z władzami miasta

            - konferencja prasowa

            - manifestacja na Rynku mieszkańców Gminy (z udziałem wozów OSP)

W skład Komitetu Społecznego na Rzecz Obrony Gminy weszły następujące osoby: Kicman – Ostrów, Bojko – Pikulice, Wiśniowski – Kuńkowce, Sieradzki – Krówniki, Kot – Łętownia, Budnik – Bełwin, Sowa – Wapowce, Miśniak – Wapowce, Włoch – Ujkowice, Szabaga – Ujkowice, Jakubowska – Grochowce, Jakubiec – Witoszyńce, Gołębiowska – Stanisławczyk, Brożyna – Łuczyce, Adamek – Łuczyce, Pałata - Różybowice, Opryst – Ostrów.